logo
‘BAHUHJAN HITAY BAHUJAN SUKHAY’

SHIKSHAN PRASARAK MANDAL, KOLHAPUR

Bar. BALASAHEB KHARDEKAR COLLEGE, VENGURLA.

Khardekar Road, Vengurla-416 516.Dist: Sindhudurg (Maharashtra)

Affiliated to University of Mumbai Estd: June, 1961